މީހުން

ރާއްޖެޓީވީ ބަންދު ކުރުމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފަހަތުގައި އާޒިމާ!

ރާއްޖެޓީވީ ބަންދު ކުރުމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފަހަތުގައި އާޒިމާ!

ލިޔުނީ ފިރުޝާން ޔޫސުފް ރާއްޖެ ޓީވީ ގެ މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި އެމްބީސީއަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އަންގާފައި ވާއިރު،…

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދަށް އެއިޑްސް ޖެހިފައި ހުރެދާނެ: ޓާނިޔާ

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދަށް އެއިޑްސް ޖެހިފައި ހުރެދާނެ: ޓާނިޔާ

-          އަންޑަރކަވަރ ރިޕޯޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖަސްޓިސް، އަލީ ހަމީދަށް އެއިޑްސްބަލި ޖެހިފައި ހުރެދާނެކަމަަށް، ސްރީލަންކާގެ ހޮޓަލެއްގައި އޭނަޔާ…

ސިޔާސީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވައިލައިފިި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވައިލައިފިި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް  އަހުމަދު އަދީބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު މަޖިލުހުގައި މިއަދު ނެގިއިރު އެމަނިކުފާނުގެ ހައްގުތަކަށް މަޖިލިހުން ވަނީ އަރައިގަނެފައެވެ. ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރުނެއްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގޭއިރު، އެމަނިކުފާނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ހައްގުތައް ވަރަށް ސަރީޚަކޮށް ޤާނޫނު…

ހޯމް މިނިސްޓަރު ‘ހަރުގަނޑު ރާޖާ’ އުމަރު ނަސީރު ޓެރެރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރަނީީ

ހޯމް މިނިސްޓަރު ‘ހަރުގަނޑު ރާޖާ’ އުމަރު ނަސީރު ޓެރެރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރަނީީ

ފަސީލު ޖަމާލު- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ‘ސުވަރުގެއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި’ ޝަހީދުކޮށްލުމަށް ރާވާ އެއަރކޮންޑިޝަންގެ ހޮޅިއެއް ގޮއްވާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ (ބްރޯ) މައްޗަށް ދައުވާކުރާނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ އާ…

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މެނޭޖެމަންޓުން މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދެއްކިޔަސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފި!

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މެނޭޖެމަންޓުން މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދެއްކިޔަސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފި!

ގާސިމް އިބްރާހިމް ގެ ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓުން އެތާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޔާމީނަށް ވޯޓު ދިނުމަށް މަޖުބޫރު ކޮށް ބިރު ދައްކަމުން ދިޔަޔަސް މިފަހަރު ގުޑާ ނުލާނެ ކަމަށް އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ބުނަމުން އެބަދެއެވެ.…

ރިޕޯޓް

އަދާލަތުގެ ޝެއިހުން: ކަންފަތް ބީރުވެ ލޯ ކަނުވެފައި!

އަދާލަތުގެ ޝެއިހުން: ކަންފަތް ބީރުވެ ލޯ ކަނުވެފައި!

-ފިރުޝާން ޔޫސުފް- އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ރާއްޖޭގައި ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ވާހަކަ އެންމެ ގިނައިން ދައްކާ ބަޔަކު އުޅޭ ޖަމާއަތެވެ. އެޖަމާއަތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެކެވެ. ދީން ކުރިއެރުވުމަށް ބަޔަކު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުން ގިނަބަޔަކު އެކަމާ އެއިރު ފާޑު…

ހާއްސަ ރިޕޯޓް: ރާއްޖެ ދެވަނަ ޕާކިސްތާނަށް ވެއްޖެ! އެކަމަކު ގަބޫލު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން!

ހާއްސަ ރިޕޯޓް: ރާއްޖެ ދެވަނަ ޕާކިސްތާނަށް ވެއްޖެ! އެކަމަކު ގަބޫލު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން!

-ފިރުޝާން ޔޫސުފް- ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައި ތިބި ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ވާހަކައަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ވާހަކައެކެވެ. އެމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ ދީނީ ގޮތުން ހައްދަ ފަހަނަ އަޅައި ތިމާމެން ނޫނީ ދެން…

އަތޮޅުތަކުން

މާފަރާއެކު މުޅި ނ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން މުޒާހިރާގައި!

މާފަރާއެކު މުޅި ނ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން މުޒާހިރާގައި!

އަސާސީ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަމުންދާތީ ނ. މާފަރު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހިރާއަށް 5 ދުވަސް ވިއިރުވެސް މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތް ބަޣާވަތުގެ ސަރުކާރު އޮތީ…

ކިއުންތެރިންގެ ކޮލަމް : ފުވައްމުލަކާ މެދު ފާޅުގައި ތަފާތު ކުރުންތަކެއް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ!

ކިއުންތެރިންގެ ކޮލަމް : ފުވައްމުލަކާ މެދު ފާޅުގައި ތަފާތު ކުރުންތަކެއް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ!

ލިޔުނީ: ދަނޑިމަގި ހުސެއިން ފުވައްމުލަކު އެއަޕޯޓު ހުޅުވިތާ މިމަހު 11 ގައި އެއް އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު، ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ އެއަޕޯޓެއް ހުރުމުގެ ހިތްހަމަ ޖެހުން މިރަށުގެ…

ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވައިލައިފިި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވައިލައިފިި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް  އަހުމަދު އަދީބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު މަޖިލުހުގައި މިއަދު ނެގިއިރު އެމަނިކުފާނުގެ ހައްގުތަކަށް މަޖިލިހުން ވަނީ އަރައިގަނެފައެވެ. ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރުނެއްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގޭއިރު، އެމަނިކުފާނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ހައްގުތައް ވަރަށް ސަރީޚަކޮށް…

އަތޮޅުތަކުން
މާފަރާއެކު މުޅި ނ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން މުޒާހިރާގައި!

މާފަރާއެކު މުޅި ނ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން މުޒާހިރާގައި!

އަސާސީ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަމުންދާތީ ނ. މާފަރު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހިރާއަށް 5 ދުވަސް ވިއިރުވެސް މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތް ބަޣާވަތުގެ ސަރުކާރު އޮތީ ހަމަ ހަމަ ހިމޭނުންނެވެ. މާފަރުގައި ކުރިއަށްދާ މިހާރުވެސް…

ވިޔަފާރި
ކެމްޕޭނު މެޓީރިއަލް ޕްރިންޓް ކޮށްދޭ ގޮަތަށް އެމް ސެވަން  އަށް ޑިއުޓީ މާފު ކޮށްދީފި!

ކެމްޕޭނު މެޓީރިއަލް ޕްރިންޓް ކޮށްދޭ ގޮަތަށް އެމް ސެވަން އަށް ޑިއުޓީ މާފު ކޮށްދީފި!

ވަހީދުގެ ކެމްޕޭނަށް ޚަރަދު ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން  ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް  އެތެރެ ކުރާ މުދަލަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޑިއުޓީ ވަހީދު ހަސަން މަނިކު މާފު ކުރަމުންދާ ކަން އެންޑީއޯ އަށް އެނގިއްޖެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި…

ޚިޔާލު
އަދާލަތުގެ ޝެއިހުން: ކަންފަތް ބީރުވެ ލޯ ކަނުވެފައި!

އަދާލަތުގެ ޝެއިހުން: ކަންފަތް ބީރުވެ ލޯ ކަނުވެފައި!

-ފިރުޝާން ޔޫސުފް- އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ރާއްޖޭގައި ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ވާހަކަ އެންމެ ގިނައިން ދައްކާ ބަޔަކު އުޅޭ ޖަމާއަތެވެ. އެޖަމާއަތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެކެވެ. ދީން ކުރިއެރުވުމަށް ބަޔަކު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުން ގިނަބަޔަކު އެކަމާ އެއިރު…